ကာလတိုသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား

22.2.2022 ရက်နေ့မှ 9.3.2022 ရက်နေ့ထိ ကာလတိုသင်တန်း (၄)မျိုးကိုဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းများမှာ (၁)ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်း (၂) အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်သင်တန်း (၃) အုတ်စီခြင်းသင်တန်း (၄) တလုံးထိုးဓါတ်အင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း တို့ကိုဌာနအလိုက်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။