လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ

မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်းဌာန

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းသား ဦးရေ
၁။ IDP Camps များအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သော မော်တော်ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်ပြင်သင်တန်း (၁/၂၀၁၇) ၄ ဦး
၂။ တစ်လုံးထိုး ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ပြင်သင်တန်း (၂/ ၂၀၁၇) ၁၀ ဦး
၃။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်ပြင်သင်တန်း (၃/၂၀၁၈) ၁၂ ဦး
၄။ တစ်လုံးထိုး ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ပြင်သင်တန်း (၄/ ၂၀၁၉) ၁၀ ဦး
၅။ အခြေခံ အလူမီနီယံပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း (၅/၂၀၁၉) ၁၀ ဦး
စုစုပေါင်း ၄၆ ဦး
စဉ်
သင်တန်းအမည် သင်တန်းသား ဦးရေ
၁။ NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL (NRC) တို့ ပူးပေါင်း၍ Lisu Camp၊ ဗန်းမော်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဆိုင်ကယ်အခြေခံနှင့် အင်ဂျင်ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်း (၁/၂၀၂၀)   ၁၄ ဦး
၂။ Associazione Volontari Servizio Internazionale (AVSI) တို့ ပူးပေါင်း၍ G.T.H.S(Banmaw)၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အခြေခံဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်း (၁/၂၀၂၀) ၂၅ ဦး
စုစုပေါင်း ၃၉ ဦး