စာပေဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
၉။ဒေါ်သဇင်မိုးနေ့စား
၁။ဒေါ်ခင်ဌေးဦးကထိက
၂။ဒေါ်ကထိက
၃။ဒေါ်အနန်းခေါန်လ/ထကထိက
၄။ဒေါ်လဇိန်မိုင်ဆန်းလ/ထကထိက
၅။ဒေါ်ဝေဝေခိုင်လ/ထကထိက
၆။ဒေါ်မေသူထိုက်နည်းပြ
၇။ဒေါ်ဇာခြည်ဦးနည်းပြ
၈။ဒေါ်မြစံပယ်ဖူးနည်းပြ