စီမံဌာန

စီမံ

စီမံဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း
စဉ်အမည်ရာထူး
၁။ဦးကြည်ဇော်ထွန်းကျောင်းအုပ်ကြီး
၂။ဒေါ်ကေဇင်ဦးဦးစီးအရာရှိ
၃။ဒေါ်တင်ဇာလွင်စာရင်းကိုင် ၄
၄။ဒေါ်သင်းသင်းစိုးအငယ်တန်းစာရေး
၅။ဦးဇော်ဝင်းထွန်းအငယ်တန်းစာရေး
၆။ ဦးရဲရင့်စိုးအငယ်တန်းစာရေး
၇။ဒေါ်ပိုးအိစံအငယ်တန်းစာရေး
၈။ဒေါ်ယဉ်ဇာဦးရုံးအကူ
၉။ဒေါ်ဦး (ခ) ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းသန့်ရှင်းရေ
၁၀။ဒေါ်နီနီဝင်းသန့်ရှင်းရေး
၁၁။ဦးဝင်းမြိုင်နေ့စား(လုံခြုံရေး)
၁၂။ဦးဆွတ်လှိုင်နေ့စား(လုံခြုံရေး)

သင်ကြားရေး

စဉ်ဌာနလက်ရှိဆရာ၊ဆရာမများအရေအတွက်
၁။၁။အဆောက်အဦးနည်းပညာဌာန
၂။၂။အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန
၃။၃။လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန
၄။၄။မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာဌာန
၅။၅။သုတနည်းပညာဌာန
၆။၆။စာပေဌာန
စုစုပေါင်း၃၆

ဆရာ၊ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအချိုး

စဉ်ဘာသာရပ်ကျောင်းသား/သူ အရေအတွက်ဆရာ၊ဆရာမများအရေတွက်ဆရာ၊ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ
၁။အဆောက်အဦးနည်းပညာ၁:၁
၂။အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ၁:၁
၃။လျှပ်စစ်နည်းပညာ၂:၁
၄။မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ၁၀၂:၁
၅။သုတနည်းပညာ၄:၁
၆။စာပေ၁၃၃:၁
၇။စုစုပေါင်း၃၈၁၃:၆