မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
၁။ဒေါ်ကြူကြူအောင်ကထိက
၂။ဒေါ်မော်မော်ကထိက
၃။ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်လ/ထကထိက
၄။ဒေါ်ဇာနည်ဦးစက်မှုကျွမ်းကျင်-၄
၅။ဦးဘရန်ဂျာစက်မှုကျွမ်းကျင်-၅