လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
၁။ဒေါ်ခရေလက်ထောက်ကထိက
၂။ဒေါ်မေသီတာကျော်နည်းပြ
၃။ဒေါ်ထုဆမ်စက်မှုကျွမ်းကျင်-၄
၄။ဒေါ်ဒခွမ်မေဇီလေးစက်မှုကျွမ်းကျင်-၄
၅။ဦးဝိုင်းချစ်လင်းစက်မှုကျွမ်းကျင်-၅
၆။ဦးပြည့်စုံလင်းစက်မှုကျွမ်းကျင်-၅