အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
၁။ဒေါ်အေးအေးမြင့်နည်းပြ
၂။ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်လ/ထကထိက
၃။ဒေါ်သန်းသန်းဆွေလ/ထကထိက
၄။ဦးထွယ်ဆန်အောင်လ/ထကထိက
၅။ဒေါ်ခိုင်စန္ဒာကျော်စက်မှုကျွမ်းကျင်-၄
၆။ဦးရဲရင့်သူရအောင်စက်မှုကျွမ်းကျင်-၅
၇။ဒေါ်ချစ်စုမိုးစက်မှုကျွမ်းကျင်-၅