အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
၁။ဒေါ်လွင်လွင်အောင်လ/ထကထိက
၂။ဒေါ်သက်သက်အောင်လ/ထကထိက
၃။‌ဒေါ်အိသူဇာမြိုင်လ/ထကထိက
၄။ဒေါ်မျိုးဂျာထွယ်ဘူလ/ထကထိက
၅။ဦးရှိန်းထက်အောင်စက်မှုကျွမ်းကျင်-၅