ဌာနများ

စီမံဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း
စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်း ရာထူး
ဦးကြည်ဇော်ထွန်း B.E(PT) ကျောင်းအုပ်ကြီး
ဒေါ်ကေဇင်ဦး B.Com စာရင်းကိုင်-၁
ဒေါ်စုမြတ်မွန် B.Com စာရင်းကိုင်-၂
ဒေါ်သီသီဟန် B.Sc(Maths) ဌာနခွဲတန်းစာရေး
ဒေါ်ခင်သောင်း B.Sc(Phys) ဌာနခွဲတန်းစာရေး
ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း Final Year Law အမှုတွဲထိန်း
ဒေါ်သင်းသင်းစိုး B.Sc(Phys) နေ့စား
ဒေါ်ဦး (ခ)ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း   သန့်ရှင်းရေး
ဒေါ်နီနီဝင်း   သန့်ရှင်းရေး
၁၀ ဒေါ်သန်းသန်းအေး   သန့်ရှင်းရေး
၁၁ ဦးစိုးမိုးကို   လုံခြုံရေး
၁၂ ဦးထွန်းထွန်းအောင်   လုံခြုံရေး
စဉ် ဌာန

လက်ရှိဆရာ/ဆရာမများ

အရေအတွက်

အဆောက်အဦးနည်းပညာဌာန
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန
လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာဌာန
သုတနည်းပညာဌာန
စာပေဌာန ၁၃
စုစုပေါင်း ၄၅