သုတနည်းပညာသင်တန်း

သုတဌာန၏(မျှော်မှန်းချက်/ရည်မှန်းချက်/အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ)

  • နိုင်ငံသားတိုင်းသက်မွေးပညာသင်ယူခွင့်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်
  • နိုင်ငံတော်အတွက် IT ပညာကျွမ်းကျင်သူများမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်
  • သင်တန်းသားများအား IT ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာတွေ့ လက်တွေ့များကျွမ်း
  • ကျင်တတ်မြောက်စေရန်
  • သင်တန်းသားများအားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုဖန်တီးပေးနိုင်ရန်
  • Computer ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်
(ရုံးဌာနဆိုင်ရာများ/ပုဂ္ဂလိကဌာနများ/ဆိုင်များ)
  • Networking အင်ဂျင်နီယာ
  • CCTV တပ်ဆင်သူ
ပထမနှစ်သင်ကြားရမည့်ဘာသာရပ်များ
စဉ် ဘာသာရပ် Code
မြန်မာ M-101
အင်္ဂလိပ်စာ E-101
သင်္ချာ Ma-101
ရူပဗေဒ Ph-101
ဓါတုဗေဒ Ch-101
Computer Basic IT-101
Computer Hardware System IT-102
Engineering Drawing AT-101
ဒုတိယနှစ် သင်ကြားရမည့် ဘာသာရပ်များ
စဉ် ဘာသာရပ် Code
အင်္ဂလိပ်စာ E-201
သင်္ချာ Ma-201
Computer Networking System IT-201
Computer Software System IT-202

 

IT Practical Photos