ဆရာ/ဆရာမ၏လှုပ်ရှားမှုများ

ကျောင်းသားရရှိရေးအတွက် (ဗန်းမော်ခရိုင်)အတွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ စည်ရုံးရေးဆင်းခြင်း