ကာလရှည်သင်တန်းများ

စဉ် ပညာသင်နှစ် GTHS(ဒုတိယနှစ်)

သင်တန်းတက်

ရောက်သူဦးရေ

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း

ကျောင်းအောင်မြင်သူဦးရေ

TU GTI
ရိုးရိုးအောင် အထူးအောင်
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၇၃ ၂၉ ၁၃ ၁၃ ၂၉
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၃
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၂
၂၀၁၃-၂၀၁၄ - - -
၂၀၁၄-၂၀၁၅ - - - -
၂၀၁၅-၂၀၁၆ - - -
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၃ ၂၁ -
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၄၂ ၃၅ -
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၄၂ ၃၅ -
၁၀ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၇၃ ၅၉ ၁၂ - ၁၂
စုစုပေါင်း ၂၉၇ ၁၉၅ ၅၃ ၂၉ ၆၄