ရည်ရွယ်ချက်

  • လူငယ်လူရွယ်များအားလုံး ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော၊ ဖွံဖြိုးတိုးတက်သောဘဝများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရမည်။