မျှော်မှန်းချက်

  • လူငယ်များ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေများ ရရှိလာစေရန်။
  • ဒေသလိုအပ်ချက်ကို ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားများဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
  • နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသောလူငယ်များ သက်မွေးပညာရပ်ကို သင်ကြားနိုင်ရန်။