တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီးများ

စဉ် အမည် ရာထူး (    ) မှ (    ) ထိ
ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး ပါမောက္ခ ၅.၅.၂၀၁၉ မှ ၃၀.၅.၂၀၁၄
ဦးကျော်မျိုးသန့် ကထိက ၁.၆.၂၀၁၄ မှ ၂၉.၄.၂၀၁၆
ဦးကြည်ဇော်ထွန်း

ကျောင်းအုပ်ကြီး

(ညွှန်ကြားရေးမှူး)

၂၆.၄. ၂၀၁၆ မှ ယနေ့ထိ